Newborn Cascao Jiu-Jitsu [Spokane]

Newborn Class Schedule

Monday

6AM          Adult Jiu-Jitsu
10AM        Adult Jiu-Jitsu
4:30PM     Kids ages 7-9
5:30PM     Kids ages 10-14
6:30PM     Adult Jiu-Jitsu

Tuesday

NOON        Adult Jiu-Jitsu [no GI]
4:30PM     Muay Thai Kids
5:30PM     Muay Thai Adults
6:30PM     Adult Jiu-Jitsu [no GI]

Wednesday

6AM          Adult Jiu-Jitsu
10AM        Adult Jiu-Jitsu
4:30PM    Kids ages 7-9
5:30PM    Kids ages 10-14
6:30PM    Adult Jiu-Jitsu

Thursday

NOON        Adult Jiu Jitsu
4:30PM     Muay Thai Kids
5:30PM     Muay Thai Adults
6:30PM     Adult Jiu Jitsu

Friday

6AM            Adult Jiu-Jitsu [no GI]
10AM         Adult Jiu-Jitsu [no GI]
4:30PM      Kids ages 7-9 [no GI]
5:30PM      Kids ages 10-14 [no GI]
6:30PM      Adult Jiu-Jitsu [no GI]

Saturday

11:00AM  BJJ Fundamentals
NOON      Open Mat

Sunday

10:00AM   Muay Thai Fundamentals

Spokane BJJ